Vratíkovský kras

26.4.2010

Vratíkovský kras se rozkládá cca 4km východně od centra Boskovic a jen pár stovek metrů JV od obce Vratíkov. Přístup je po silnici spojující Boskovice s Vratíkovem, která tvoří východní okraj krasového území. Jeho západní hranici vytváří údolí potoka Valchovky a hladina východního výběžku Boskovické přehradní nádrže. Území má podobu protáhlého návrší ve směru sever-jih o plošném rozsahu přibližně 900x250m. Kras je součástí přírodní rezervace Vratíkov. Zdejší vápencové polohy jsou součástí němčického pruhu přechodného vývoje moravského devonu. Ten ovšem není celistvý, protože je příčnými zlomy rozčleněn do dílčích ker. Vratíkovský kras je zbytkem kuželového paleokrasu ve stadiu pokročilého vývoje. Jeho vápence jsou ekvivalentem vilémovických vápenců macošského souvrství Moravského krasu. Dosahují až 200m mocnosti. Povrchový reliéf Vratíkovského krasu charakterizuje celkem pět výrazných krasových kuželů s relativní výškou 23 - 70m. Navzájem jsou odděleny příčnými zlomovými poruchamy, které v kombinaci s podélnými zlomy na V a Z okraji vápenců vytvářejí 5 samostaných krasových celků. Modelace kuželů byla vázána na tropické podmínky mezozoického krasového cyklu. Území je odvodňováno několika menšími vyvěračkami, jejichž jednotná nadmořská výška činí 436m, což je současně i úroveň hladiny podzemních krasových vod. Další povrchovou formou je i řada závrtů (nejvýznamější je Brudna, cca 1,5m hluboký a o průměru 5m) nebo drobná škrapová pole na svazích jednotlivých kuželů. Jižní část krasu je také poznamenána antropogenní činností, kdy vznikly odvaly, pinky (podobné závrtům) a zvláště dvě zachovalé štoly (42m a 150m) po těžbě železných rud.

Vratíkovský kras se může vzhledem ke své nevelké plošné rozloze pochlubit celou řadou podzemních prostor, z nichž některé oplývají dokonce i bohatou sintrovou výzdobou a vytvářejí až 400m dlouhé labyrinty (jeskyně Čtyřka).


Poznámka:  v článku byly použity informace o Vratíkovském krasu z publikace Jeskyně - chráněná území ČR XIV.

mapa

Podalba

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.