SUCHÝ ŽLEB

Nadřazená stránka: VILÉMOVICKO

Za Skalským mlýnem odbočuje od říčky Punkvy zajímavý Su chý Ž1eb, vytvořeny vodami Vilémovskými, Ostrovskými a Rogendorfskými. Odbočuje ve výši 327 m u Skalského mlýna z údolí Punkvina a ubírá se klikatě hlavním směrem severovýchodním a končí se v údolí Ostrovském ve výši 436 m.

Stojíme zde na stezce, která vede z Jedovnice k Vintokám a dále do Sloupa v krajině pusté, bezvodé, bezlesé, kdež odevšad zejí na nás holé skalnaté stráně, řídce travinami porostlé, které ukazují nejpěknější obraz rázu mor. krasu. Z této smutné pustiny za čtvrt hodiny dorazíme ke žlíbku Vilémovskému, kdežto skály více se rozstupují a ve svém nitru chovají několik zajímavých jeskyň. Značnější z nich jsou: „Smrtní“, ve které na Smrtnou neděli mládež upaluje víšek v ženské šaty oblečený (Moranu), „Husí“, před níž dle lidové pověsti jest zakopán ohromný poklad, a „Kravská“, bohatá množstvím zbytků drobné zvířeny. Většiny těchto jeskyň užíval předvěký člověk za sídliště a útočiště. V celém Suchém žlebě jest na 35 jeskyň, z nichž přes polovici leží v území obce Vilémovské. Za Vilémovským žlíbkem pokrývají se stráně veselou zeleni bujných starkův a jedlí, načež nastává soutěska holých vysokých skal, za nimiž se vypínají dva mohutné oblouky „Čertovým mostem“ zvané; několika děrám poblíž říká lid „Čertova okna“ a otevře nému klenutí ve srázné výšce „Čertova vrátka“.

Nejromantičtější část Suchého žleba jest tam, kde do něho ústí úzká stezka do Lažánek, kde se stýkají hranice Lažánecké, Vilémovské a Suchdolské. Kamenité stráně více jak 100 ta vystupují do výše, z nich věžovitě strmí ostré hřebeny šedých skalisek, které se pěkně odrážejí od bujné zeleně stromův a keřů v prohlubinách. Před sebou máme v levé, již Lažánecké stráni ve výši 50 m ohromný portál jeskyně Rytířské, 12 m š ., 15 m v., jímž vcházíme do sálu 45 m d., slunečními paprsky dostatečně osvětleného. Dno vyplněno hranatým štěrkem, uprostřed pak stojí balvan stolu podobný. Jeskyně byla obývána za pravěku mladší kamenné době člověkem, z diluvialních zvířat pak zjistili jsme jen jeskynního medvěda.

K levé straně do údolí vybíhá kolmé skalisko jako věž vysoké, za nímž jsou ještě dvě menší sluje. Protější dvě skalní stěny k sobě přikloněné tvoři kout, v jehož hraně jest vchod do jeskyně Kateřinské, podobný gotickému portálu, 7 m zvýší, přes 6 m zšíří, jímž vcházíme do prostoru 18 m d., 5 - 6 š . Na konci byla chodba balvany téměř zavřena, kterou jsem dal podkopati,takže možno nyní po čtyřech dále na 80 m vniknouti chodbou hadovitou, načež vcházíme do ohromné šířavy, velikému sálu podobné, 70 m d., 30 - 40 m š ., kteráž jest zakončena balvany a komínem hlinou zataraseným. Odtud odbočují tři chodby, z nichž dvě na levo (10 a 50 m d.,) třetí na pravo (20 m d.), z čehož vidno, že délka celé sluje, jejíž hlavní směr jest severovýchodní, páčí se na 248 m.

Největší tato jeskyně jest zajisté zanesený a zatarasený východ Punkvy a vod Vilémovských. V předsíni nalezli jsme několik ohnišť, z nichž nejhlubší zasahovalo 1 m hluboko, a v okolí jeho nalezeno něco předmětů starožitných v rázu Hallštattského. Mimo to jeskyně obsahuje mocné vrstvy diluviální náplavy s četnými kostmi vyhynulých zvířat, z nichž zjistili jsme medvěda, lva, vlka, lišku lední, hyenu, nosorožce, mamuta, koně. Další dno Suchého žleba oživeno bývá potokem, Šíří se znenáhla, porostlé jest lučinami, ohraničenými v levo strmými stráněmi, v nichž jsou poslední 3 jeskyně; nejdelší má 17 m .

Stráň protější se kloní mírněji, a po jejím svahu vzhůru Chobotem vede cesta k Macoše; za ní ústi Suchý žleb do údolí Punkvina. Celý Suchý žleb má délku 5 km, přímá vzdálenost činí pouze 3 - 5 km, ostatní připadá na zákruty. Cestou od počátku znenáhla jsme se snižili o 109 m , tak že spád jest velmi značný. Proto také řítila se tímto údolím r. 1900 voda jako divá řeka a poskytovala divákovi nevídaného pohledu.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.