Diskuze k valné hromadě ČSS 2008

Rubrika: Aktuality

Vzhledem k obdrženému velmi sporému soupisu návrhů na projednání valnou hromadou by se mohlo stát, že se na valné hromadě objeví v diskusi nějaké závažné téma, které se pak bude řešit v rychlosti a možná i ukvapeně na místě.

Rozhodli jsme se tedy zde na stránkách Jeskyňáře otevřít diskusi na téma valná hromada ČSS 2008 - a to jednak k materiálům již obdrženým (soupisu návrhů s komentáři předsednictva) ale i k "potencionálním" tématům dosud nevyřčeným.

Přehled návrhů s komentáři předsednictva ČSS

Komentáře předsednictva ČSS jsou uvedeny kurzívou.

5-02

 • zrušit povinnost uvádět v názvu skupiny text "ZO"

Z organizačního řádu nevyplývá striktní povinnost používat v názvu základní organizace zkratku „ZO“, a tudíž není nutné jej měnit.

5-07

 

 • detailnější zveřejňování jednotlivých příjmů a výdajů hospodaření ČSS
 • zpřehlednit kontrolu hospodaření SZS, předsednictva a sekretariátu (podrobné vyúčtování)
 • umožnit každému členovi ČSS nahlédnout do účetnictví, hospodářských a právních dokumentů ČSS

Zpráva o hospodaření ČSS se předkládá členům ČSS společně se zprávou o činnosti předsednictva vždy jednou za rok a obsahuje příjmy a výdaje po kapitolách podle zákonné účetní osnovy. Hospodaření SZS ČSS je jednou z těchto kapitol. Každý člen ČSS má samozřejmě možnost prostřednictvím své ZO do účetnictví a do ostatních interních dokladů ČSS nahlížet. Je to jen otázka domluvy s hospodářem ČSS nebo se sekretariátem. Technicky ani personálně však není v současné době bohužel možné uspokojovat vyžadování zasílání až několika desítek dokladů e-mailem případně i více než tisícovce individuálně žádajících členů ČSS.

6-02

 

 • zrušit sborník Speleofórum

Sborník Speleofóra představuje nejdůležitější tiskovinu ČSS, respektovanou a žádanou v celém světě. Požadavek na jeho zrušení je v přímém rozporu se snahou o prezentaci a popularizaci výsledků činnosti, a tedy i se samotným posláním ČSS.

 • ve stanovách opravit "ochranu přírody" na "ochranu přírody a krajiny" v souladu se zákonem

Stávající úprava stanov, kde je jako jeden z cílů a poslání ČSS uvedena ochrana přírody, je dle názoru předsednictva dostačující, neboť se jedná se o obecnou deklaraci, nikoliv o vazbu na nějaký momentálně platný zákon. Požadované doplnění slov „a krajiny“ není tedy vzhledem k poslání podstatné.

 • rozšířit korespondenční účast ZO na rozhodování o investicích vyšších než 20 000,- Kč

Ve stanovách je uvedeno, jaká rozhodnutí spadají do působnosti předsednictva a jaká do působnosti valné hromady. Korespondenční hlasování je mimořádný prostředek, který musí být nejbližší valnou hromadou potvrzen, proto jej nelze využívat pro běžné rozhodování v normálním chodu SZS ČSS nebo předsednictva. Není zde možnost revokovat rozhodnutí přijaté takovým hlasováním.

6-19

 • nepodpořit 6-31
 • zachovat název skupiny

K návrhu předsednictva na zvýšení odvodů z členských příspěvků

Více a více činností, nezbytných pro naplňování cílů a poslání ČSS, je realizováno prostřednictvím externích dodavatelů. Rostou ceny služeb a energií. Navýšení odvodů je nutné pro zajištění bezproblémového chodu sekretariátu, zachování současné úrovně tiskovin při neudělení dotací a s výhledem na jejich zvětšující se obsah i jako rezerva v případě stěhování sídla ČSS do komerčních prostor.

Návrhy na čestná členství

 • 5-01 Josef Řehák st.
 • 6-02 František Jakubec
 • 6-05 Drahoslav Říčný
 • 6-09 Michal Piškula
 • 6-14 Vladislav Kahle
 • 6-17 Igor Audy
 • 6-31 Arnošt Hloušek - přichází v úvahu pouze následně po schválení vzniku ZO ČSS 6-31 (viz výše)

Čestné členství v ČSS je nejvyšším oceněním, udělovaným zpravidla za mimořádné celoživotní zásluhy o speleologii. Dosavadní praxe udělování zohledňovala přínos v celostátním nebo mezinárodním měřítku. Předsednictvo doporučuje zachovat tento přístup. Za dlouholeté regionální jeskyňářské působení se zpravidla uděluje medaile za zásluhy.

Korespondenční hlasování v minulém období, navržená ke schválení valnou hromadou, k potvrzení platnosti

Hlasování o založení nových ZO 7-15 Zlaté Hory a 6-31 Speleologický průzkum Marek Poustevník, o organizování mezinárodního speleologického kongresu a pomoci s ním, o čestném členství Miroslava Kubeše z 6-05 Křtinské údolí.

Průměr: 1 (hlasujících: 1)
-

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Moje připomínky do

Obrázek uživatele francimus

Moje připomínky do diskusního fóra:

Se týkají zejména předsednictva ČSS, Valné hromady a změny stanov. I když nejsem delegován od valné hromady ČSS, přesto si dovoluji mít vlastní názor na práci předsednictva, na chod ČSS, na valnou hromadu, stanovy a volby nového výboru.

Předsednictvo ČSS:

V uplynulém volebním období fungovalo v rámci možností. Bohužel bez nějaké výrazné možnosti jejich práci zhodnotit členskou základnou. Jediné, co se o práci členové dozví jsou oběžníky předsednictva, které se rozesílají na jednotlivé ZO a zájemcům o ně. Většinou tam chybí konkrétní údaje o hospodaření, zejména výše finančních částek a položky, které jsou za ně pořízeny. Jsou to společné peníze a členové by měli mít přehled jak je s nimi zacházeno. Dále tam chybí údaje o skutečném naplnění úkolů, které si předsednictvo zadalo a zda je k tomu vůbec oprávněno (JESO, Kongres, finanční odměňování závěrečných zpráv apod.). Jednání a schůze předsednictva je přístupné pro všechny členy ČSS, účast na něm nesmí předsednictvo komentovat a výsledky by měly být formou oběžníku veřejně na webu ČSS. Dle zákona o občanských sdruženích je schůze výboru pro členy veřejná, nikoliv pouze pro zástupce ZO, jak je špatně uvedeno v organizačním řádu ČSS.

Osobu předsedy ČSS si představuji jako důvěryhodného aktivního a spolehlivého člověka. Na věku, ani na jeho odborném vzdělání a na všeobecné oblíbenosti vůbec nezáleží. Je to reprezentativní a důstojná osoba, která je schopna být na úrovni, nad věcí a která nelže, nepodvádí a která nemá potřebu a důvod se nijak zviditelňovat.

Sekretariát ČSS:

Pevně věřím tomu, že se dočkáme nového, fundovaného a kvalitního sekretáře, nebo sekretářky. Podle mého názoru je současný rozsah administrativy takový, jaký zvládne levou zadní studentka vysoké školy, brigádnicky a v podstatě i za symbolickou částku. Možnostmi, které nabízí někteří členové ČSS svými podporami a zadarmo, lze ušetřit částky, jež by skutečný provoz sekretariátu výrazně podpořily. Dál by bylo vhodné práci sekretáře zdůstojnit a zprofesializovat. Chápu, že jeskyňáři jsou veselá kopa, ale ty výlevy typu mluvících oleandrů nejsou vůbec na sekretariát zastupující přes tisíc členů důstojné a pokud se s tím zaměstnanec sekretariátu ČSS nesmíří a nevyrovná, nemá tam co dělat, ale může se samozřejmě realizovat jinde.

Prostě si zde představuji profesionálního člověka, který například umí vést účetnictví v počítači, umí archívovat dokumenty, což je dokonce v organizačním řádu ČSS, dovede slušně jednat se složkami ČSS a pokud se nudí, tak vyvíjet aktivity ku prospěchu ČSS, nikoliv dělat soukromé iniciativy a podobně.

Práce předsednictva a sekretariátu:

Po každém volebním období vedení skládá účty svým členům a to je schvaluje. Měli by jsme se oprávněně ptát, co předsednictvo dokázalo a udělalo. Konkrétně já bych měl k předsednictvu několik dotazů.

Nejvíce mne zajímá, proč nefunguje oficiální web ĆSS. Je ve stanovách i v řádu společnosti svou činnost popularizovat a zveřejňovat. ČSS má v plánu mezinárodní kongres a to, čím se prezentuje na webu je ostuda. Už kvůli tomu by se měl někdo zodpovídat, že nenaplňuje závazky, které dal svým voličům. Další dotaz míří na možnost dávat podněty k šetření výboru ČSS a jako dozorčímu zboru. Prostě dotaz, jak má takový dokument oficiálně vypadat a kdo jej může podat, protože podat podklad k řešení může každý člen ČSS. Ale ve skutečnosti nemůže, viz Poustevník, mizerné územní spory a podobně.

Jiné iniciativy předsednictva:

V zoufalé snaze získat zprávy o činnosti, činnost skupin a výsledky jejich práce se rozhodlo předsednictvo nejlepší závěrečnou zprávu vyhodnotit a finančně odměnit. Tohle je naprosto trapné a mrhání mými příspěvky. Jednak ZO nemají stejnou startovní čáru, nemají stejné možnosti a jiný má dokumentaci a speleologii přímo v popisu práce. Je to výsměch řadovým členům, maximální projev arogance. Tyhle iniciativy bych bez náhrady prostě zrušil. Kdo nedodává výroční zprávy, má být dle stanov napomenut a vyloučen. Nic víc a nic míň.

Volba redakční rady by měla být také formou veřejného hlasování na VH. Věřím v inteligenci delegátů VH, že jsou schopni posoudit odbornost jednotlivých kandidátů na tuto činnost. V opačném případě je tu pádné podezření, ze jsou sem dosazováni různí kamarádi, kteří neomaleně a nijak skrytě protlačují jiné své kamarády a jejich práce zcela nesoudně do tiskovin Společnosti. Otázku produkce této rady nebudu probírat, každý ať si udělá obrázek sám.

Korespondenční hlasování:

Beru hlasování jako prostředek k vyjádření názoru základních organizací. Nejsem si jistý, jestli některé ZO vůbec mají možnost objektivně posoudit nějaký problém, například vznik nové ZO na druhé straně republiky. Nová a vznikající ZO by měla mít něco jako přechodnou čekací dobu, rok až dva, kdy by mohli být občanským sdružením (aspoň by si vyzkoušeli tu byrokracii) a dali si práci svou činnost nějak popularizovat (ZO se zakládá s velkými ambicemi, takže by to problém nebyl) a s programem podobným stanovám a činnosti ČSS (když už chtějí vstoupit) a měli by veškerou podporu ČSS v rámci činnosti, například udělování vyjímek. Po dvou letech už může být jisté, že ČSS příjme kvalitní základní organizaci, která skutečně o členství stojí, anebo pouhé zvedače ruky na Valné hromadě, kteří budou po zbytek doby po ostatních členech a organizacích jen plivat. To samozřejmě vyžaduje i velmi výrazné zlepšení činnosti vedení aby bylo vůbec kam vstupovat.

Dalším problémem je obsah a korektnost korespondenčního hlasování a nemožnost k němu vést jakoukoliv diskusi. Chybí taky jistota, zda se v hlasování skutečně vyjadřuje celá ZO na řádné schůzi a nikoliv jen ambiciózní a ovlivněný předseda ZO. Osobně bych korespondenční hlasování zrušil jako zbytečnou, nedemokratickou a spornou instituci a jednotlivé problémy řešil v rámci voleného výboru, zejména dozorčími orgány. Dále zlepšenou informovaností, například prostřednictvím fungujícího webu s řádnou diskusí.

Celé korespondenční hlasování je o ničem. Vidím jako zástěrku nad nečinností výboru a pokus odpoutat pozornost od jiných a důležitějších problémů.

Stanovy ČSS:

Stanovy jako takové mají snahu být neutrální, sterilní a povrchní. Je to aplikovatelné v rámci houbařů, zahrádkářů ale i jednotlivých speleologických klubů. Celorepublikově a k zastřešení tak rozdílných zájmů (speleologie, alpinismus, montanistika, biospeleologie, například a neuvěřitelné množství jiných oborů) a tolika lidí nejsou příliš demokratické. Mou hlavní navrhovanou změnou je volba předsednictva nikoliv jedním hlasem patřícím každé organizaci, ale váhou počtu platících členů každé ZO za celé volební období. Ti platící členové si to zaslouží. Potom by mohlo být radostí vybírat příspěvky o odbouralo by to i mnoho dalších problémů jako je každoroční nedůstojné škemrání o příspěvky, nesrovnalosti s členskou základnou a podobně. Delegát by měl mít písemné potvrzení od své ZO a jeho osoba by měla být do dne konání VH předsednictvu i sekretariátu i všem ostatním lhostejná. Není důvod dopředu znát delegáta každé ZO jedině pro možnost jeho ovlivňování. Není v organizačním řádu předem zveřejnit svého delegáta. Buď se prostě VH sejde usnášeníschopná, nebo ne. Výrazně to poukáže na postoj, jaký mají jednotlivé ZO k voleným orgánům společnosti.

Přehled dosavadních návrhů k VH od jednotlivých ZO s komentáři předsednictva:

Jak jsem to pročetl, členská základna není vůbec náročná a veškeré požadavky a úpravy, jež předložila jsou dle mého názoru pouze kosmetické a nicneříkající. Jediné opravdové požadavky má 5-07 a to: Detailnější zveřejňování jednotlivých příjmů a výdajů hospodaření ČSS, zpřehlednit kontrolu hospodaření SZS, předsednictva a sekretariátu (podrobné vyúčtování) a umožnit každému členovi ČSS nahlédnout do účetnictví, hospodářských a právních dokumentů ČSS. Tohle je reálné a v případě elektronického účetnictví, které by mělo být běžné také realizovatelné.

Zvláštní je požadavek o přijetí Arnošta Hlouška za čestného člena co přichází v úvahu pouze následně po schválení vzniku ZO ČSS 6-31. Připadá mi to jako vydírání nejhrubšího zrna. Pana Arnošta lze přijmout, když on sám bude chtít jako čestného člena kdykoliv.

Korespondenční hlasování o organizování mezinárodního speleologického kongresu a pomoci s ním je výzva. V současném stavu možná bude důstojnější pořádání kongresu odřeknout a ušetřit si mezinárodní ostudu, neb vztahy ve společnosti a navenek jsou místy na úrovni Balkánu.

Nepodpořit vznik ZO 6-31 Poustevník Marek. Já pominu vše, čím se tato ZO prezentuje. Tuto ZO neutápí ostatní členská základna, ale samo předsednictvo v zoufalé snaze ji protlačit do ČSS, jako spolehlivého zvedače ruky. Nevím, proč by tato ZO neměla vzniknout a být přijata. Jsou to dříči co udělali kus práce, a mohli by mít širokou podporu. Ale vedení této ZO se už dávno mělo zodpovídat ČSS za počmáranou jeskyni, za porušení stanov, ochrany přírody a nestandardní způsob, kterým se vyčleňují vůči ostatním ZO.

Zvýšení členských příspěvků, proč ne, ale předsednictvo musí jasněji definovat za co, nebo co za to. Protože tato věta: Více a více činností, nezbytných pro naplňování cílů a poslání ČSS, je realizováno prostřednictvím externích dodavatelů. Rostou ceny služeb a energií. Navýšení odvodů je nutné pro zajištění bezproblémového chodu sekretariátu, zachování současné úrovně tiskovin při neudělení dotací a s výhledem na jejich zvětšující se obsah i jako rezerva v případě stěhování sídla ČSS do komerčních prostor…není kromě zvyšování cen služeb a energií vůbec pravdivá a členové ČSS by se nad ní měli zamyslet. Minimálně zda takové jednotlivce a orgány, kteří vědomě neříkají pravdu vůbec příště volit…

Dne 22.9.2008 sepsal franci musil

Pár komentářů k tomu co

Obrázek uživatele lblazek

Pár komentářů k tomu co jsi napsal...

Sekretariát a oběžníky

Někdy mám pocit, že tento úřad se dostal svou důležitostí na úroveň dalšího člena předsednictva. Nevím proč jsem tento pocit v době když tam byla Jiřinka nikdy neměl...

Oběžníky jsou občas zcela nic neříkající seznam bodů z jednání předsednictva bez jakýchkoli podrobnějších údajů. Tedy kdo tam nebyl si těžko udělá představu o záměrech, důvodech atd. "Výlevy typu mluvících oleandrů" nekomentuji...

proč nefunguje oficiální web ĆSS

Těžko se k tomuhle můžu objektivně vyjádřit. Již brzy snad budeme mít stránky splňující požadavky současného předsednictva. Jestli budou splňovati i požadavky členů se uvidí, ale alespoň je (doufám) nebude sekretářka ČSS ignorovat. To jen k těm oběžníkům "veřejně na webu ČSS".

Tyhle nové stránky budou mít jednu velkou výhodu. Už nebude možné aby se předsednictvo odvolávalo "my za to nemůžeme, to oni"

Korespondenční hlasování

"Nejsem si jistý, jestli některé ZO vůbec mají možnost objektivně posoudit nějaký problém, například vznik nové ZO na druhé straně republiky."

Naprostý souhlas. Za prvné nemají a za druhé jim je to buřt protože se jich to nedotkne.

Ona ta čekací doba ale existuje = korespondenční hlasování o nové ZO musí potvrdit následující VH.

"kdy by mohli být občanským sdružením (aspoň by si vyzkoušeli tu byrokracii) a dali si práci svou činnost nějak popularizovat (ZO se zakládá s velkými ambicemi, takže by to problém nebyl) a s programem podobným stanovám a činnosti ČSS (když už chtějí vstoupit) a měli by veškerou podporu ČSS v rámci činnosti, například udělování vyjímek."

To je dost velká byrokracie... Abys mohl založit občanské sdružení, musíš si sepsat a nechat sválit stanovy ministerstvem vnitra atd. Co by je pak vedlo ke vstupu do ČSS = omezení jejich práv? A po udělení vyjímek za podpory ČSS už snad vůbec nic...

Podle mě by se měl změnit systém vzniku nové ZO. Více členů potřebných k založení ZO, větší rozhodovací možnost pro skupiny v dané oblasti.

Dále ke korespondenčnímu hlasování:

"Chybí taky jistota, zda se v hlasování skutečně vyjadřuje celá ZO na řádné schůzi a nikoliv jen ambiciózní a ovlivněný předseda ZO."

:-) A toho ambiciózního a ovlivněného předsedu si zvolil kdo?

Fungující webová diskuze je sice dobrý nástroj, ale příliš anonymní a neprůkazný k nějakým závažnějším rozhodnutím.

Stanovy

"Mou hlavní navrhovanou změnou je volba předsednictva nikoliv jedním hlasem patřícím každé organizaci, ale váhou počtu platících členů každé ZO za celé volební období. Ti platící členové si to zaslouží. Potom by mohlo být radostí vybírat příspěvky o odbouralo by to i mnoho dalších problémů jako je každoroční nedůstojné škemrání o příspěvky, nesrovnalosti s členskou základnou a podobně"

Některé krasové oblasti jsou prostě "atraktivnější" než jiné = všichni nebádáme v Amatérce. Tomu odpovídá i zájem nových členů. Naproti tomu i malé či menší ZO mají dlouhou historii - např. Babická skupina na Babické plošině působí bez přerušení od roku 1972. Návrh mi připadá nesmyslný protože i v MK jsou ZO které mají spoustu členů ale nulovou činnost. Takže tohle bude jen podporovat držení "mrtvých duší" ve skupinách.

Ad škemrání o příspěvky... V případě neplacení snad hovoří stanovy jasně.

Další komentáře

"Zvláštní je požadavek o přijetí Arnošta Hlouška za čestného člena co přichází v úvahu pouze následně po schválení vzniku ZO ČSS 6-31."

Naprostý souhlas. Tohle mi příjde taky postavené na hlavu.

"Já pominu vše, čím se tato ZO prezentuje. Tuto ZO neutápí ostatní členská základna, ale samo předsednictvo v zoufalé snaze ji protlačit do ČSS, jako spolehlivého zvedače ruky. Nevím, proč by tato ZO neměla vzniknout a být přijata. Jsou to dříči co udělali kus práce, a mohli by mít širokou podporu. Ale vedení této ZO se už dávno mělo zodpovídat ČSS za počmáranou jeskyni, za porušení stanov, ochrany přírody  a nestandardní způsob, kterým se vyčleňují vůči ostatním ZO."

Souhlas. Nevidím důvod proč by měla doplácet celá ZO na chování jednoho člena. Nicméně kauza ze Slovenska by se neměla jen tak přejít.

 

Nesouhlas: Slovo:

Obrázek uživatele francimus

Nesouhlas:

Slovo: "Ambiciózní" není sprosté a není to nadávka. Je to sdělení faktu. Předsedu volím i z jiných důvodů a nevolím ho jenom já.

Co se týká korespondenčního hlasování, tento pojem jsem nenašel ve stanovách, ani v organizačním řádu ČSS. Našel jsem pouze něco jako mimořádné opatření co by tomu mohlo jaksi vzdáleně odpovídat. Nikde se nepíše, co toto opatření je a co to obsahuje. Tak to teda nazývejme pravým jménem, nebo to přepišme v těch stanovách. Nenašel jsem tam ani to, že by předseda ZO měl povinost, nebo členská schůze ZO povinost informovat členy o tomto mimořádném opatření, ani se nepíše, že by měli členové ČSS právo rozhodovat v tomto mimořádném opatření, je-li to tedy korespondenční hlasování. Je možné, že to vyšlo v nějakém oběžníku předsednictva, ale ani k těmto oběžníkům nemají všichni členové přístup, jedině přes svého předsedu, nebo svou ZO, kteří opět tuto povinost dle stanov nemají. Takže se k tomu asi každý z vedení může stavět jak chce (zastupovat ZO) a asi si můžete domyslet, jakou váhu já mohu tomuto opatření (korespondenčnímu hlasování) dávat....

Změna stanov. Naprosto si uvědomuji, že tento návrh, tak jak jsem ho navrhl zní neuvěřitelně populisticky. Chápu, že ten, kdo nic nedělá se musí mít stejně dobře jako ten, kdo pracuje a odvádí daně. Že ratlík musí dostat stejně jídla jako bernardýn a že z prasete je stejně masa jako z králíka...

Já nechci rušit malé skupiny, ani se nechci podbízet těm velkým. Větší počet členů k založení skupiny je populistické stejně, ale prospěšnější pro předsednictvo. I můj návrh je stejný, protože předsednictvo bude mít víc peněz na rozhazování. Když skupin ubyde díky tomu, že nebudou mít takovou prebendu jako hlas a podobně, ubyde sekretariátu starostí, kterými se tak často ohání. V dnešních poměrech se dají koupit desítky hlasů, tyto peníze jdou stejně do ČSS, tak o co jde, jaké černé duše.

Proč všichni nemůžou bádat v Anatérce (stejně jako každý nemůže být ministrem vnitra). To je prostě taková historická situace. Někdo tu Amatérku z nějakého důvodu má a druhý ne. Do Amatérky jezdí dělat až z Prahy a Ostravy. My jsme z nějakého důvodu také měli celý Pustý žleb, dnes ho z jiného důvodu celý nemáme. Marek měl Březinu, poté Skalku, dnes Habrůvku, zítra...To tak prostě je, naopak neatraktivní oblasti, Plzeňsko, Ostravsko, kde mají jeskyně opravdu malé, ale aktivit, že by je mohli rozdávat. Nikdo nikoho nikdy nenutil zakládat si vlastní ZO, naopak spojování možné je, ale málokdo ho využije. Není zakázané mít pracovní skupinu na druhém konci krasu, je to jen otázka přístupu. zdůvodňovat bych mohl nekonečně dlouho.

Tento návrh není úplně nesmyslný, je jen nevhodně a natvrdo podaný a z toho důvodu i nepřijatelný, neb na VH budou rozhodovat právě ty malé skupiny...

francimus

Nejdřív něco k

Obrázek uživatele kocour_plzen

Nejdřív něco k otázce stanov, malých ZOček a vůbec nadčasových záležitostí. (když odhlédnu od toho, že stanovy asi zjevně nebudou nosným tématem letošní VH):

Hlasování podle počtu členů je všeobecně spravedlivější. Na druhou stranu, když se podívám na počty členů / ZOček v různých regionech, tak se mi zdá, že by se vlastně nic neměnilo. Morava má víc ZOček i členů než Čechy, krasově bohaté oblasti mají víc ZOček i členů než krasu postrádající.

 Co mi vadí spíš, je představa, že ZOčka na valné hromadě provozují nějaký souboj zájmů či idejí. Do pytle, jediný rozumný důvod, proč mít právní subjektivitu je, že členové mají nějaký společný důvod, proč jednat pod jistou hlavičkou. Jenže těch důvodů může být celá řada a já si například dokážu představit, že ten samý člověk je členem jednoho spolku, protože dohromady složili peníze na centrálu a vrtačku, jiného spolku, protože se zajímají o jistou lokalitu, třetího, protože se zajímají o jeskynní hmyz. Přitom ČSS jako celku v zásadě do nákupu vrtačky nic není, do rozdělení lokalit jenom trochu (zajímá to jenom skupiny ze stejného regionu) a do brouků jenom potud, aby se dbalo na jisté etické zásady výzkumu. Naopak ČSS je hodně do toho, aby reprezentovala všechny jeskyňáře ve vztahu ke státu, k UIS atd.

Proč se musíme pořád vázat nepružnou a glajchšaltovanou strukturou, která nutí všechna ZOčka vyjadřovat se i k problémům, jež je nezajímají, kdy se jeví jako nejlepší, aby byla všechna stejně veliká a zabývala se týmiž obory činnosti, protože to jinak vyvolává napětí? Proč musí být členové ČSS právě jenom v jednom ZOčku, což neumožňuje, aby si svoje záležitosti rozhodovali na úrovních, které se k tomu hodí nejlépe?

Loňského roku udělali hodně zajímavý experiment v Českém horolezeckém svazu. To je spolek, který se zčásti zabývá podobnými věcmi jako ČSS. Sice jenom v oblasti sportovní a malinko i v ochraně přírody (ale například prakticky vůbec ve vědě), má řádově 10.000 členů, zatímco ČSS jen řádově 1000, ale některé věci jsou společné: Například vysoce nadprůměrná část prostředků se vynakládá na činnost omezenou na malý počet členů (ČHS - vrcholoví sportovci, ČSS - záchranka), navíc ještě většina těchto postředků pochází z dotací a darů, ale ovlivňuje výrazně hospodaření i s penězi vybranými z členských příspěvků. Oba spolky sdružují lidi na různém stupni profesionalizace v oboru (od naprostých amatérů /bez pejorativního smyslu/, kteří si svoji činnost plně financují sami, až po profesionály, pro které je daný obor hlavní výdělečnou činností. No a tento ČHS se rozhodl, a) že nebude existovat rozdíl mezi individuálním a oddílovým členstvím, b) oddíly nebudou mít právní subjektivitu (to neznamená, že by oddíly s právní subjektivitou zanikly, ale přeregistrují se samostatně na Ministerstvu vnitra a s původní mateřskou organizací nebudou mít právně nic společného). c) jediný význam oddílů (coby organizačních jednotek ČHS bez právní subjektivity) bude v tom, že na valné hromadě se bude hlasovat následovně: 1) člen určitého oddílu, který se nedostaví osobně ani nedeleguje plnou mocí hlasovací právo na někoho jiného, bude zastupován delegátem oddílu, 2) člen oddílu, dostavivší se osobně, bude hlasovat sám za sebe a bude odečten od hlasů delegáta oddílu, 3) člen oddílu, který deleguje plnou mocí hlasovací právo na někoho jiného, bude zastupován tím dotyčným a bude odečten od hlasů delegáta oddílu, 4) člen bez oddílové příslušnosti, dostavivší se osobně, bude hlasovat sám za sebe, 5) člen bez oddílové příslušnosti, který deleguje plnou mocí hlasovací právo na někoho jiného, bude zatupován tím dotyčným, jinak  jeho hlas propadne, stejně jako členů oddílů, kteří nejsou zastupováni delegátem oddílu, ani si účast nezajistili jinak. Tohle je mimořádně spravedlivý způsob hlasování, který umožňuje členům uplatnit vlastní názor, i pokud se neshoduje s postojem delegáta oddílu. Před letošní valnou hromadou ČHS panovala poměrně velká obava jednak z chaosu při sčítání hlasů a jednak z návalu tisícovek členů, ale nakonec všechno proběhlo celkem v pohodě (když pominu, že rokování bylo trochu neobratně řízené - předsedající s tím neměli zkušenost).

To tady uvádím hlavně kvůli tomu, že se na příkladu ČHS dá sledovat s předstihem, co to s nám podobným spolkem dělá. Během několika let (možná během funkčního období předsednictva, které máme volit) dojde ke změně Občanského zákoníku s nepředvídanými účinky na sdružování občanů. Existují různé právní názory, co se týče skutečné samostatnosti, kterou požívají organizační složky s odvozenou právní subjektivitou - od názoru, že organizační složka, která může jednat svým jménem, může například naložit se svým majetkem, jak se jí zlíbí a i jej třeba vyvést ze sdružení a dál pokračovat v činnosti pod jinou identitou, až po názor, že plně podléhá libovůli svého zřizovatele. Podle všeho nová úprava může patřit spíš k těm víc omezujícím - navrhuje se vzájemné ručení všech organizačních složek svým majetkem, zřizování organizačních složek dokumentované notářským zápisem atd. Čekají nás zajímavé věci, a pochybuji, že například ZOčka budou chtít ručit svými boudami za ztráty jiných, nebo že se smíří s libovolným rušením na základě rozhodnutí jiného orgánu. Proti tomu jsou úvahy, jestli se má hlasovat po ZOčkách či po osobách docela legrační.

Jenom ještě ke korespondenčnímu hlasování - podle mého problém není v samotné jeho existenci, protože to, co se dá říct o předsedovi a jeho libovůli při odpovídání v tomto hlasování, se dá říct i o jednání delegáta ZO na valné hromadě. Konkrétní hlasování není vynutitelné, jakmile jednou byl delegát jmenován a zaregistroval se na VH. Problém je spíš v následné možnosti tyto výsledky anulovat. Představte si, že z korespondenčního hlasování vzejde nějaký závazek, který se pak na valné hromadě odmítne.To je typický scénář na prohraný soudní spor.

Tak jsem koukal jsem na web

Obrázek uživatele lblazek

Tak jsem koukal jsem na web ČHS, jejich stanovy, organizační řád atd. a kdo si to přečte tak musí zakonitě dojít k závěru, že nad tím prostě přemýšleli.

Pár velmi zajímavých postřehů ze stanov ČHS:

 • Valnou hromadu svolává výkonný výbor jednou ročně po účetní závěrce. A VH mimo jiné schvaluje účetní uzávěrku a rozpočet na další období. Jednoroční cyklus tak téměř vylučuje nutnost něco schvalovat korespondenčně. A zároveň je to i dobrá forma kontroly hospodaření. Všude jinde je totiž normální sestavovat rozpočet na další rok. Výbor ČHS je volen na 3 roky - tzn. jednou za 3 roky je "volební" VH.
 • Dalším bodem který mě zaujal je vznik oddílu. Žádost o vznik oddílu musí podat minimálně 5 členů ČHS. Ne tedy kde kdo, ale lidé kteří mají v rámci organizace nějakou historii.
 • Zajímavá je také možnost sdružování oddílů do regionálních sdružení.
 • Výkonný výbor ČHS rozhoduje o vzniku oddílů a regionálních sdružení. Proč je k tomu v ČSS potřeba korespondenční hlasování ZO, navíc když většina hlasujících ZO nezná místní poměry?

Link na stanovy ČHS: http://www.horosvaz.cz/res/data/022/002508.pdf

Pak tu máme stručný a jasný organizační řád: http://www.horosvaz.cz/res/data/021/002454.pdf

A směrnice k VH: http://www.horosvaz.cz/res/data/023/002673.pdf

 • Zde se píše že podklady pro jednání budou zveřejněny na webu ČHS, a to nejpozději 30 dní před termínem konání VH, také budou rozeslány předsedům oddílů v elektronické podobě a že si předsedové oddílů mohou vyžádat podklady k jednání v písemné podobě. Takže tak jak Máca píše se zbytečně neplýtvá papírem a poštovným pokud to není nezbytné.
 • Registrace delegátů probíhá v den konání VH a při registraci se delegáti musí prokázat platným průkazem člena ČHS a občanským průkazem. V případě, že delegát zastupuje jednoho nebo více členů ČHS (tedy současný model ČSS jedna ZO = jeden delegát) musí se prokázat písemnou plnou mocí. Tudíž žádné zjišťování předem kdo bude delegát, ale přímo na místě a s jasným pověřením od členů.

Následující předsednictvo by tedy mělo dostat jasný úkol a to přepracovat stanovy a další úřední dokumenty aby byly srozumitelné a aktuální.

Plýtvání papírem: No

Obrázek uživatele Anonym

Plýtvání papírem: No ono to není legrace. Komerční cena té zprávy co se rozesílala delegátům je minimálně 150kč (možná vice) krát počet delegátů (máme 56 ZO). Barevná obálka, 146 stran, kroužková vazba plus poštovné. Tipuji tak 8-10 tisíc za tento dokument (ty náklady platějí i pro xerox ČSS), záleží na počtu výtisků. Proč? Mě by to stačilo v PDF. Jsou to nadarmo vyhozené peníze, neboť tak jako tak to vyjde ve Speleu. Na co to Speleo máme?

 

mart.pribil@seznam.cz

Ano, máš pravdu, nad

Obrázek uživatele Tomáš FRANK

Ano, máš pravdu, nad stanovami ČHS se "opravdu přemýšlelo". Faktem rovněž je, že se nerodily lehce, příprava trvala několik let, a dodnes mají uvnitř spolku své zásadní odpůrce. 

Osobně si myslím, že mohou posunout spolek hodně dopředu, ale i to bude dost dlouho trvat. Demokratičnost je totiž otázkou "nastavení" v lidech, ne v dokumentech.

Takže ta obecná a

Obrázek uživatele kocour_plzen

Takže ta obecná a teoretická část byla dlouhá a rozhodl jsem se ji oddělit od tohoto dalšího příspěvku s ryze praktickou záležitostí k valné hromadě.

Dozvěděl jsem se, že Máca, který toužil nahlédnout do podrobného účetnictví ČSS, dostal jeho sjetinu od účetní Hanky Záviškové v papírové podobě. Prý to na vlastní náklady nechal oskenovat a předal předsedovi ČSS, aby mohl informovat další podobné zájemce. Ovšem sám Máca je prý vázán neposkytovat tyto údaje třetím osobám (kdo je to ale třetí osoba? kdokoli jiný a nebo jenom nečlen ČSS?). Podle mého je to výborná příležitost, jak nahlédnout do podrobného účetnictví a udělat něco pro zvýšení transparentnosti v ČSS a přitom nezatěžovat společnost zbytečnými náklady na tisk papírových sjetin. Stačí požádat Zdeňka Motyčku.

A s tím souvisí to hlavní - Mezinárodní spelologický kongres může být na jednu stranu výborná příležitost pro speleologii v celé střední Evropě (mám zprávy od Slováků, že nám fandí a rádi by spolupracovali na terénních částech), ale taky to může být díra na peníze ve stylu proklamované olympiády v Praze. Podle mého je třeba KONÁNÍ KONGRESU PODPOŘIT, ALE ZÁROVEŇ ZAVÁZAT PŘEDSEDNICTVO K PLNÉ TRANSPARENTNOSTI HOSPODAŘENÍ AŽ PO JEDNOTLIVÉ ÚČETNÍ POLOŽKY.

Ano je to

Obrázek uživatele Anonym

Ano je to pravda.

Peněžni denník jsem nechal na kopírce oskenovat (náklad 46,- Kč, velikost souboru cca 2,5MB) a zaslal předsedovi ČSS Zdenkovi Motyčkovi a účetní ČSS Hance Záviškové aby mohli případným zájemcům tyto dokumenty na vyžádáni posílat mailem. 

 

Myšlenka je ta, že bez transparentnosti není odpovědnost a bez odpovědnosti se často zbytečně plýtvá. Transparentnost je jeden ze samoregulujících mechanismů. Ostatně z účetnictví nevyplynulo nic světoborného, ale určitě jsou tam věci kde by se šetřit dalo. Jelikož mi šlo princip než o detaily jednotlivých účetních položek, nemá cenu to tady momentálně nějak pitvat. Resp. bylo by třeba se bavit přímo o tom dokumentu co je pro zájemce k dispozici u Z. Motyčky či H. Záviškové. 

 

Bohužel učetnictví ČSS je vedeno na nějaké zcela prehistorické či nekompatabilní počítačové platformě, která nezvládá export do excelu ani do PDF ani neumožňuje tisk na postscriptovou 
(PDF) tiskárnu či PDF tiskový ovladač.

 

Zde bych navrhoval upgrade SW u účetní firmy nebo příště dělat účetnictví u firmy, která má SW a HW co umožňuje generovat tiskové sestavy do PDF nebo ještě lépe export do tabulky Excelu. Podle mě by to bylo profesionálnější a jednodušší než tento trapně složitý převod digitálních dat do tištěného dokumentu a z něj skenováním zpět do digitálního dokumentu. 

 

Bohužel peněžní denník neobsahuje inventuru skladu, materiálu a účetnictví SZS ani likvidace, odpisy materiálu atp.

 

Musím se přiznat, že s kongresem moc nesouhlasím, a to z důvodu, že jen toho účetnictví jsem se (zcela po právu) dožadoval asi 2 roky. Úplně mě děsí představa kostlivců ve skříni typu účetního SW co neumí vygenerovat PDF, neexistence inventury skladu či SZS a podobných amatérských chyb. Už samotná tištěná zpráva rozeslaná delegátům VH by mohla být digitální resp. náklady na její tisk považuji jako zcela zbytečně utracené prostředky z našich příspěvků, protože ten samý text vyjde ve Speleu, jen bude mít menší písmenka. To všechno je organizační chaos dokazující absolutní nepřipravenost ČSS na pořádání mezinárodního kongresu.

 

Kongres je myšlenka sice dobrá, ale obávám se že jeho organizaci bude ČSS muset svěřit nějaké soukromé firmě což pak bude nesmírně finančně nákladné - největším kapitálem ČSS je totiž dobrovolnost. 

 

M. 

mart.pribil@seznam.cz 

 

ZO ČSS 6-02 Vratíkovský

Obrázek uživatele Muf

ZO ČSS 6-02 Vratíkovský kras: Vysvětlení k našim návrhům na Valnou hromadu, aneb jak si to předsednictvo překroutilo po svém.

Naše ZO navrhuje na Valnou hromadu čtyři body a jelikož předsednictvo se ve svém návrhu k těmto vyjádřilo /jako ostatně ke všem návrhům dalších ZO/ s tím, že je nedoporučuje, dovolím si je jednotlivě rozebrat. Na letošní výroční schůzi jsem byl naší členskou základnou pověřen mluvčím na Valné hromadě, bohužel z pracovních důvodů se jí nemohu zúčastnit. Hlasovat bude na VH za naši ZO náš předseda, kterému chybí patřičná rasance při prosazování našich návrhů. Proto Vám je sdílím v této formě.

1) Do stanov ČSS v čl. II. Poslání a cíle, bod 3) „ochrana přírody“ doplnit na „ochrana přírody a krajiny“, v návaznosti na § 70 zák. č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny.

Předsednictvo tvrdí, že tento bod nemá žádnou návaznost na zákon. Je opravdu hodně smutné, že nikdo z předsednictva nezná zákon o ochraně přírody a krajiny, který se nás tak bytostně týká, neboť jsou tam § na jeskyně a také výše zmiňovaný § o přímé účasti občanů na ochraně přírody. V praxi to znamená, že si zájmové sdružení / což jsou i naše ZO/ mohou podat žádost na orgán ochrany přírody /CHKO, KÚ a pod./ spolu s kopií stanov, kde je uvedena „ochrana přírody a krajiny“. Pak po dobu 1 roku je musí orgán obesílat v rámci řízení k námi stanovené, zpravidla bádací oblasti, takže ZO má přehled, co se v jejich zájmovém území děje a může se přímo na ochraně přírody podílet. Naše ZO tohoto § již 2 roky využívá. A jak je známo, lecjaký úředníček by chybku najít mohl, proto navrhujeme výše uvedené doplnění.

2) Navrhujeme zrušení sborníku Speleofórum, s tím, že jeho obsah bude ve speciálu Spelea a dostane jej každý člen ČSS.

Předsednictvo uvádí pouze první část výše uvedené věty, dodává, že jde o nejdůležitější tiskovinu žádanou po celém světě a že její nevydávání je v přímém rozporu se snahou o prezentaci a popularizaci výsledků činnosti ČSS. Opravdu by nás zajímalo, kde na světě je tohle druhým rokem salátové vydání žádáno. A otázkou je financování, neboť letos se na jeho vydání investovalo našich 180 tis. Kč, dotace byly 0, proto by bylo nasnadě, aby předsednictvo na VH vyčíslilo, kolik peněz přispívají Masarykova univerzita,Geologický ústav a jiní, jejichž vědečtí pracovníci si publikační činností ve sborníku zvyšují personální posty /podotýkám výrazně, že nikomu nic nezávidím/. O využití prezentovaných vědeckých prací v praktické speleologii se radši ani nebudu zmiňovat, každý má o tom svůj obrázek.

Redakce Spelea si neustále stěžuje, že nedostává články, takhle by mohla stránky poměrně účelně zaplnit. A co hlavní, že každý člen by měl tiskovinu do svého archívu, ušetřilo by se spoustu peněz, kterými se podle našeho soudu značně mrhá a tím přecházíme na další bod.

3) Návrh na korespondenční hlasování o výdajích ČSS navrhovaných předsednictvem, a to vyšších jak 20.000,- Kč za položku.

Předsednictvo má dosud dle stanov neomezenou pravomoc na období 4 roků nakládat s našimi prostředky, což se nám zdá nehorázné.

Absolutně se nám nelíbí hospodaření ČSS, vysoké výdaje na SZS, otázka potřeby placené sekretářky a zejména pak nákupy trik,mikin hrníčků apod., kde z přehledu příjmů a výdajů prezentovanému ve Zprávě o činnosti není zřejmé, zdali se výdaje na výše uvedené vrátily v příjmech.

Předsednictvo přitom navrhuje zvýšení členských příspěvků na 500,- Kč. Tato výše je pro naši ZO nepřijatelná. Ku příkladu naši kolegové z Jamarske zveze Slovenije platí ročně 1,5 Eura, asi mají schopné předsednictvo, které dokáže finance sehnat z jiných zdrojů.

Návrh na korespodenční hlasování je jen jedna cesta, pokud se však najdou návrhy lepší, rádi je podpoříme.

4) Návrhy na čestná členství.

Předsednictvo uvádí, že čestné členství v ČSS je nejvyšším oceněním, udělovaným zpravidla za mimořádné celoživotní zásluhy o speleologii. Dosavadní praxe udělování zohledňovala přínos v celostátním nebo mezinárodním měřítku.

Podle našeho názoru by člověk, který celý svůj život zasvětil speleologii, stál při zrodu ČSS a do konce života mu možná zbývá už jen pár let, měl čestné členství dostat automaticky. Bojí se snad předsednictvo, že se do kasy ČSS dostane málo peněz? Nebo si snad někteří členové předsednictva, kteří podnikají zahraniční expedice /a o domácí lokality již nemají zájem/, začnou rozdávat čestná členství mezi sebou podle výše uvedené praxe?

Závěrem by jsme se pozastavili nad vývojem ČSS.

Trendem předsednictva je dle našeho názoru zviditelňování se na mezinárodním poli, prosazování expedičních činností a přitom se do ústraní dostává podpora našich krasových oblastí a vzdělávání členské základny A to si myslíme, že by měla být priorita, neboť v tom duchu byla ČSS založena. Podotýkáme, že naši členové se zahraničních expedicí také pravidelně zúčastňují, ale gro činnosti je na domácí půdě.

Další otázkou je osoba samotného předsedy ČSS, který nás před volbami do PS v r. 2006 skrytě nabádal, koho máme volit a koho ne. Domníváme se, že naše ČSS je apolitická, a že takové jednání předsedy je naprosto nepřijatelné.

Z celého výše uvedeného vyplývá pro naši ZO to, že pokud se na VH neprovedou výrazné změny v řízení ČSS, budeme vážně uvažovat o vystoupení z ČSS.

Martin Vítek

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.